+48 (32) 285 73 51
logotyp BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Wypełniając obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 rozporządzenia 2016/679 RODO, informujemy, iż dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów oraz uczniów przedszkola w związku z realizacją obowiązku przedszkolnego podlegają ochronie.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Przedszkola w Tworogu, 42-690 Tworóg ul. Słowackiego 16 tel. 322857351 e-mail: dyrekcja@gptworóg.pl.

Dane będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia uczęszczania dziecka do przedszkola a w przypadku niezakwalifikowania dziecka do przedszkola, dane będą przechowywane przez 1 rok zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.).

Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym oraz spełniania obowiązku przedszkolnego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Po rozpoczęciu uczęszczania dane osobowe dziecka zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o
systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 t.j.).

W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola, zostanie przekazana informacja o realizowaniu obowiązku przedszkolnego oraz szkolnego do Dyrektora Szkoły Podstawowej obwodowej właściwej ze względu na adres zamieszkania dziecka na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Informujemy o przysługującym prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych wymienionych w formularzu zgłoszenia do przedszkola jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i są Państwo zobowiązani do ich podania. Niepodanie wymaganych danych skutkowałoby niespełnieniem wymagań wynikających z przepisu prawa i nie uprawniało by do przyjęcia dziecka do przedszkola.

Przetwarzanie danych osobowych w celu udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej odbywa się na podstawie zgody rodziców ucznia na przetwarzanie danych, art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia 2016/679 RODO oraz zgodnie z Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r., w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1643). Informujemy,
iż mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, natomiast wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator danych dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofania zgody mogą Państwo dokonać w formie oświadczenia, które można złożyć w sekretariacie przedszkola. Dane są przechowywane przez 10 lat od zakończenia zajęć.

W celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa Dyrektor przedszkola
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest: Przemysław Kawa, e-mail: iod@csw.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych tel: 32 285-73-51