+48 (32) 285 73 51
logotyp BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Gminne Przedszkole w Tworogu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://gptworog.pl, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 02.04.2006r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 28.11.2022r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Została wyposażona w funkcje umożliwiające zmianę kontrastu czy zmianę wielkości czcionki. W celu ułatwienia kontaktu został udostępniony formularz kontaktowy.

Oświadczenie sporządzono dnia 28.11.2022r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest dyrektor Gminnego Przedszkola w Tworogu Anna Arendarska, adres poczty elektronicznej dyrekcja@gptworog.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 285 73 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępnościlub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Gminnego Przedszkola w Tworogu prowadzą 2 wejścia:

  1. Wejście główne
  2. Wejście boczne

Do wejścia głównego oraz wejścia bocznego prowadzą schody uniemożliwiając wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Sale lekcyjne oraz pomieszczenia administracyjne w znajdują się na jednym poziomie.

Do budynku Oddziału zamiejscowego w Kotach przy ul. Szkolnej 3, prowadzą 2 wejścia:

  1. Wejście główne
  2. Wejście od strony placu zabaw

Wejście główne, zlokalizowane od strony ul. Szkolnej, znajduje się na poziomie chodnika, umożliwiając wjazd osobom poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego.

Do wejścia od strony placu zabaw prowadzi 1 stopień ograniczając wjazd osobom poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.