+48 (32) 285 73 51
logotyp BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Misja i wizja

Misja naszego przedszkola

Wspiera rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w korelacji ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
Oferuje dobrze wyposażone sale zajęć, smaczne i zdrowe posiłki, fachową kadrę pedagogiczną, przyjazne otoczenie przyrodnicze, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne oraz partnerskie relacje.
Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi wartościami uniwersalnymi takimi jak: prawda, dobro, piękno, przyjaźń.
Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola a zarządzanie placówką oparte jest na zasadach wzajemnego szacunku i demokracji.

Wizja naszego przedszkola

przedszkole jest placówką nowoczesną, bezpieczną, przyjazna, przygotowującą dzieci do nauki w szkole nastawionych na osiąganie sukcesów
Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
Rodzice są współautorami życia przedszkola.
Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby.
Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowany personel oraz zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody pracy.
Dzieci korzystają z różnorodnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania, zdolności, działają metodami aktywnymi.