GMINNE PRZEDSZKOLE
42-690 Tworóg
ul. Słowackiego 16
telefon: (32) 285 73 51
e-mail: dyrekcja@gptworog.pl

Odwiedzasz naszą stronę, wpisz się do księgi gości:


Polityka prywatności

Misja i wizja

Misja naszego przedszkola

Wspiera rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w korelacji ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
misja

misja
Oferuje dobrze wyposażone sale zajęć, smaczne i zdrowe posiłki, fachową kadrę pedagogiczną, przyjazne otoczenie przyrodnicze, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne oraz partnerskie relacje.

Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi wartościami uniwersalnymi takimi jak: prawda, dobro, piękno, przyjaźń.
misja

misja
Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola a zarządzanie placówką oparte jest na zasadach wzajemnego szacunku i demokracji.


Wizja naszego przedszkola

Przedszkole jest placówką nowoczesną, bezpieczną, przyjazna, przygotowującą dzieci do nauki w szkole nastawionych na osiąganie sukcesów.
wizja

wizja
Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

Rodzice są współautorami życia przedszkola.
wizja

wizja
Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby.

Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowany personel oraz zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody pracy.
wizja

wizja
Dzieci korzystają z różnorodnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania, zdolności, działają metodami aktywnymi.